Aktualności

Tu staramy się przekazywać do Państwa informacji najistotniejsze naszym zdaniem zmiany i ciekawostki, o których każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, ponieważ  mają znaczenie przy prowadzeniu firmy, optymalizacji podatkowej i nie tylko. Zachęcamy do śledzenia.

 

Jak mówi paremia prawnicza:

„Ignorantia legis non excusat - nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem – oznacza to, że nikt nie da rady usprawiedliwiać swoich działań lub zaniechań tym, że nie zna przepisów ”

 

Dlatego na bieżąco staramy się zaznajomić Państwa z najistotniejszymi z nich.

Miłej lektury!

26-11-2021

POLSKI ŁAD

ULGI PRACOWNICZE

Kwota wolna od podatku

Polski Ład zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł do 30 000 zł, wprowadzona zmiana będzie miała wpływ na kwotę zmniejszającą podatek. Aktualnie kwota zmniejszająca podatek wynosi 43,76 zł. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie kwota ta wyniesie 425 zł.

Wyższy I próg podatkowy

Od stycznia bowiem I próg podatkowy ma zostać podniesiony z kwoty 85 528 do kwoty 120 000 zł. Osoby uzyskujące dochody do 120 000 zł zapłacą zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 17%.

PIT-0 dla seniorów

W ramach Polskiego ładu rząd chce zachęcić do pozostania na rynku pracy seniorów. Z preferencji mają mieć możliwość skorzystania osoby, które są   zatrudnione na etacie, pracują na zleceniach i przedsiębiorcy, którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo.

PIT-0 dla seniora ma działać na zasadach PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł. Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków.

PIT-0 dla rodzin 4+

Rząd w ramach Polskiego ładu, przygotował również preferencję podatkową dla rodziców 4 dzieci. Każdy rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzic na skali będzie korzystał jeszcze dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.

Zmiany w składce zdrowotnej

Zmiany w składce zdrowotnej dotkną zarówno przedsiębiorców jak i osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę. Składka zdrowotna (7,75%) nie będzie odliczana od podatku.

Ulga dla klasy średniej pozwoli na zachowanie neutralności w wynagrodzeniu między 2021 a 2022 r. tym pracownikom, którzy osiągają dochód do 6000 zł brutto.

Ulga dla klasy średniej, kto na niej zyska?

W ramach Polskiego ładu rząd proponuje nową ulgę podatkową : ulgę dla klasy średniej. Z preferencji  jednak nie skorzystają wszyscy pracownicy, będzie ona dostępna dla tych, którzy osiągają dochód od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie, który podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Dodatkowo w ramach tej ulgi wprowadzono podział na osoby mające dochód w przedziale od 5 701 zł do 8 549 zł i druga grupa to osoby z dochodem od 8 549 zł do 11 141 zł. Różnica pomiędzy tymi grupami polega na sposobie wyliczenia ulgi.
 
Ulga dla osób o dochodach z przedziału do 8 549 zł jest liczona według wzoru:
 (przychód * 6,68% – 380,50 zł) / 0,17

 W załączniku szczegółowe wyliczenia, dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, których wynagrodzenie jest stałe i wynosi 4000 zł

Dla celów wyliczenia przyjęte zostało, że pracownik ma powyżej 26 lat, złożył u pracodawcy PIT-2 oraz korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodu w wysokości 250 zł i nie jest seniorem. 

4000 zł dochodu brutto

Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu wpłyną na wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Dla osób, które osiągają stały dochód w kwocie 4000 zł zmiana będzie na korzyść, do portfela wpłynie miesięcznie kwota wyższa o 120 zł, w skali roku będzie to 1 440 zł.

Sprawdź wyliczenia dla pensji 4000 zł brutto...

6000 zł dochodu brutto

Osoba, która w 2021 r. zarabiała 6 000 zł przy takich samych założeniach -dla pracownika z wynagrodzeniem 4 000 zł (w wyliczeniu przyjęto że pracownik jest w wieku powyżej 26 lat, ma stałe wynagrodzenie, złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2 i korzysta z podstawowych kosztów uzyskania przychodu) i nie jest pracującym seniorem, nie odczuje praktycznie zmian w ramach Polskiego ładu, po ich wprowadzeniu do jej portfela wpłynie zaledwie 1zł więcej w ciągu miesiąca, co w skali roku da 12 zł.

Zmiany w ramach Polskiego ładu, sprawią że pracownik zyska ulgę w kwocie 119,41 zł jednak nie skorzysta z odliczenia składki zdrowotnej.

 Dla osób zarabiających 6000 zł reforma będzie praktycznie neutralna.

9000 zł dochodu brutto to już strata w "Polskim Ładzie"

 Osoby, które otrzymują dochód w wysokości 9000 zł w ramach umowy o pracę dla wyliczenia ulgi dla klasy średniej będą musiały skorzystać z innego wzoru. Ulga dla osób o dochodach z przedziału od 8 549 zł do 11 141 zł jest liczona według wzoru:

Ulga dla osób o dochodach w kwocie  9 000 zł brutto przy takich samych założeniach jak przy wyliczeniu dla osób uzyskujących dochody w kwocie 4 000 zł oraz 6 000 zł nie przyniesie im korzyści. Osoby zarabiające 9 000 zł brutto  miesięcznie będą tracić 63 złote w skali miesiąca, co rocznie daje stratę w kwocie 756 zł.

 

 

25-11-2021

OBOWIĄZKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTOWKOWE – dla kogo?

 
Art. 22 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Polski Ład, wprowadza dodatkowy artykuł do ustawy Prawo przedsiębiorców i będzie brzmiał następująco:
 
„Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598)”.
 
Instrumentem płatniczym nie jest przelew z rachunku bankowego!
Co to w praktyce oznacza?
Każdy przedsiębiorca od 2022 roku będzie miał obowiązek umożliwić swoim klientom płatności również poprzez kartę płatniczą, Google Pay czy BLIK
 
Będzie on obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich, których roczny przychód przekracza 20 tys. zł.
 
NOWA ULGA W PODATKU DOCHODOWYM NA TERMINALE PŁATNICZE

Ulga została ograniczona kwotowo i czasowo. Odliczenie nie będzie mogło przekroczyć w roku podatkowym:

  • 2500 zł – w przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,
  • 1000 zł – u pozostałych podatników (czyli mających obowiązek stosowania kas fiskalnych).

Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego lub związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu  

Odliczeniu podlegać będą wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następnym. Jeżeli pierwsze takie wydatki poniesie w 2022 r., to prawo do ulgi nabędzie za lata 2022 i 2023 .

22-11-2021

POLSKI ŁAD

OSOBY PRAWNE – co z formą kwartalną PIT i zaliczkami uproszczonymi?

• Osoby prawne (spółki z o.o., akcyjne, etc.) będą OBOWIĄZKOWO rozliczały ZUS DRA do 15 dnia po rozliczanym miesiącu -(dotychczas nie była wymagana żadna deklaracja ponieważ nie ma składek ZUS ani NFZ).

• Osoby współpracujące, wspólnicy spółek komandytowych, jednoosobowych spółek kapitałowych – podstawa to 9% przeciętnego wynagrodzenia czyli około 500 zł miesięcznie!

Wynagrodzenie z aktu powołania a NFZ

Do kręgu podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu będą włączone „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”.

• W efekcie członkowie zarządu, prokurenci, członkowie komisji rewizyjnych wynagradzani na podstawie uchwał dalej nie będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, jednak zostaną zobowiązani do odprowadzania 9% składki zdrowotnej, której podstawą wymiaru będzie wysokość wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

 22-11-2021

POLSKI ŁAD

Składka zdrowotna w działalności –RYCZAŁT

• U przedsiębiorców rozliczających swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składka wyniesie 9% określonej podstawy.

• przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia - składka wyniesie 9% tej podstawy, co da ok.

324 zł miesięcznie

• przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia - składka wyniesie ok. 540 zł miesięcznie

• przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia - składka wyniesie ok. 972 zł miesięcznie.

Przy karcie podatkowej składka będzie wynosić 9% minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 270 zł miesięcznie

Składka zdrowotna w działalności – ryczałt, alternatywa

Jeżeli przedsiębiorca przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą, może przy określaniu miesięcznej składki zdrowotnej przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o składek na ubezpieczenia społeczne .

Tak ustaloną STAŁĄ miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje przez cały rok kalendarzowy.

 Po zakończeniu roku kalendarzowego przedsiębiorca  ma obowiązek wpłacić różnicę pomiędzy sumą wpłaconych składek za poszczególne miesiące roku kalendarzowego, a składką roczną ustaloną w oparciu o faktyczny obrót w roku..

 Jeśli wystąpi nadpłata składek NFZ!

• Zwrot nadpłaconych składek NFZ tylko na wniosek złożony w ciągu miesiąca od upływu terminu na roczne rozliczenie – po tym terminie bez rozpatrzenia!

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty, po złożeniu wniosku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania PIT za rok poprzedni.

• KAS i ZUS współpracuje w zakresie wymiany danych o dochodach.Treść

22-11-2021

 POLSKI ŁAD

Składka zdrowotna w działalności- SKALA PODATKOWA 

TW przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem skali podatkowej (podatek 17% do 120 000 dochodu, powyżej 32%),

składka zdrowotna będzie obliczana jako 9% od dochodu również rozumianego jako przychody z działalności gospodarczej pomniejszone o koszty podatkowe i składki „społeczne” – również brak różnic remanentowych!
 
JAK LICZONA BĘDZIE PODSTAWA SKŁADKI NFZ

• dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu to różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

• ten dochód pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

• dochód za kolejne miesiące ustala się narastająco, jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od początku roku,

• tak ustalony dochód pomniejsza się o sumę dochodów za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.

• Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego dalej „rokiem składkowym” styczeń 2022 r. podstawa ta co wcześniej, ale brak odliczenia od PIT!

• W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu

pierwszego stycznia danego roku.

 

22-11-2021

POLSKI ŁAD

Składka zdrowotna w działalności- PODATEK LINIOWY 

• W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem stawki 19% podatku liniowego,

składka zdrowotna będzie obliczana jako 4,9% od dochodu z działalności gospodarczej (przychód – koszty)

jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 270 zł.(w przypadku braku dochodu lub straty)

JAK LICZONA BĘDZIE PODSTAWA SKŁADKI na NFZ

• dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu to różnica między osiągniętymi przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych

• ten dochód pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

• dochód za kolejne miesiące ustala się narastająco, jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od początku roku,

• tak ustalony dochód pomniejsza się o sumę dochodów za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich miesiącach.

• Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego, zwanego dalej „rokiem składkowym” styczeń 2022 r. podstawa ta co wcześniej, ale brak odliczenia od PIT!

 

 

 

16-11-2021

POLSKI ŁAD Z PODPISEM PREZYDENTA

15 listopada 2021 r.  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę nazywaną Polskim ładem.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać  w większości od stycznia 2022 roku, regulacje zostały opublikowane 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105).

  Dowiedz się więcej...

15-10-2020

Wejście w życie Tarczy Antykryzysowej 5.0
Poznaj nowe zasady uzyskiwania pomocy.

Dowiedz się więcej...

01-09-2020

Obsługa zdalna
Dziękujemy! SERWIS KOMPUTEROWY Stróżyński Andrzej za pomoc i pełne przygotowanie naszej ekipy do pracy zdalnej.


Pandemia COVID-19 zmieniła naszą rzeczywistość praktycznie w każdym zakresie – również pracy.
Nie możemy wykluczyć pojawienia się wirusa w obrębie biura, tym bardziej że ze względu na klientów nie zamknęliśmy dostępu do biura i pracujemy jak dotychczas pn-pt 8-16 staramy się przestrzegać reżimu sanitarnego, jedynie zmuszeni zostaliśmy do czasowego zamknięcia poczekalni w naszym biurze.

JEDNAK JESTEŚMY W PEŁNI PRZYGOTOWANI DO OBSŁUGI PAŃSTWA FIRM ZDALNIE – GDY ZAJDZIE TAKA KONIECZNOŚĆ.

 

24-06-2020

Wejście w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0
Poznaj nowe zasady uzyskiwania pomocy.

Dowiedz się więcej...

14-05-2020

Wejście w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0
Poznaj nowe zasady uzyskiwania pomocy.

Dowiedz się więcej...

 

17-04-2020

Wejście w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0
Poznaj nowe zasady uzyskiwania pomocy.

Dowiedz się więcej...

31-03-2020

Wejście w życie Tarczy Antykryzysowej 1.0
Poznaj nowe zasady uzyskiwania pomocy.

Dowiedz się więcej...

01-01-2020

Od 1 stycznia 2020 r. - Nie ma płatności w MPP, nie ma kosztu

Podatnicy PIT i CIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej płatność dotycząca faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł (lub równowartość tej kwoty) i obejmuje swym zakresem towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została dokonana w inny sposób. Należy jednak wskazać, że brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takiego wydatku będzie miał zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy faktura posiada stosowną informację „mechanizm podzielonej płatności”, a pomimo tego podatnik nie płaci w podzielonej płatności.

 

01-11-2019

Obowiązkowy MPP od 01-11-2019 - jakich towarów i usług będzie dotyczył - zał. 15 do ust. VAT
Już 1 listopada br. obowiązujące obecnie szczególne rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli mechanizm odwrotnego obciążenia oraz mechanizm odpowiedzialności podatkowej nabywcy (w obecnej formie), będą zastąpione stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Obowiązkowy split payment będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT. Obejmie także transakcje, których przedmiotem są m.in. węgiel i produkty węglowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, kamery cyfrowe, czy komputery.


Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

Pełna treść zał. 15 ustawy

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.